FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

Title दस्तावेज
दोर्दी गाउँपालिका विपद् उत्थानशील कार्यढाचाँ PDF icon विपद् उत्थानशील कार्यढाँचा-दोर्दी गाँउपालिका-अन्तिम मस्यौदा.pdf
बालविकास केन्द्र (पूर्व प्राथमिक कक्षा) सुदृढीकरण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ PDF icon बालविकास केन्द्र (पूर्व प्राथमिक कक्षा) सुदृढीकरण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
सुचना प्रबिधि प्रयोगशाला कार्यबिधि २०७९ PDF icon सूचना प्रविधि प्रयोगशाला कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon ० स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७७ PDF icon १६ गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन.pdf
दोर्दी गाउँपालिकाको बैठक¸ तालिममा सहभागीहरुलाई दिईने भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ PDF icon १५ दोर्दी गाउँपालिकाको बैठक¸ तालिममा सहभागीहरुलाई दिईने भत्ता सम्बन्धी.pdf
तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ PDF icon १३ तालिम व्यस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
दोर्दीगाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
विपद जोखिम न्यनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७६ PDF icon १० दोर्दी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf
यन्त्रिक उपकरणहरू सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ PDF icon ८ यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf

Pages